343712 786

 

بسمه تعالی

   "  پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور"
 

                       

                         حوزه زنان وخانواده


                             زنان سرپرست خانوار

 

 

* تعریف زنان بی سرپرست :

زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده را به عهده دارند و سرپرست خانواده به کسی

اطلاق می‌شود که مسئولیت اداره اقتصادی خانواده را به دوش دارد و تصمیم‌گیری‌های عمده و حیاتی به عهده او است.

انواع زنان سرپرست خانوار

در يك دسته‌بندي، زنان سرپرست خانوار به چند گروه عمده تقسيم مي‌شوند:

گروه اوّل: خانوارهايي كه در آن، مرد به طور دائمي حضور ندارد و زنان بهدليل فوت همسر يا طلاق، بيوه شده‌اند يا دختراني كه ازدواج نكرده و تنها زندگي مي‌كنند و سرپرستي خانواده را عهده‌دار مي‌شوند.

گروه دوّم: خانوارهايي كه مرد به طور موقت و به دليل مهاجرت، مفقودالاثر بودن، متواري يا زنداني بودن، نكاح منقطع، سربازي و....  غايب مي‌باشد و زن مجبور به تهية معاش زندگي خود يا فرزندانش مي‌باشد.

گروه سوّم: خانوارهايي كه مرد در آنها حضور دارد، امّا به دليل بيكاري، از كار افتادگي، و.... نقشي در امرار معاش ندارد و زن عملاً مسئوليت زندگي خود و فرزندانش را عهده‌دار مي‌شود.

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد  حوزه زنان سرپرست خانوار:

به کلیه سازمانهای مردم نهاد خیریه که یا توسط بانوان سرپرست خانوار تاسیس یا هدف انها حمایت از زنان سرپرست خانوار است ودر این راستا به

توانمند سازی ، حمایت ، آموزش ،فرهنگسازی واجرای برنامه برای این قشر تلاش میکنند سمنهای این حوزه میاباشند .

 

*قوانین مرتبط با حوزه زنان سرپرست خانوار :

ghavanin khanevade   aieenname ejraee   ghanoon afzayesh pooshesh tavanbakhashi   mosavabe majles

ghanoon tamin zanan koodakan bisarparast

سازمانهای دولتی متولی در این بخش : 

طبق قانون جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه در سال 83 به تصويب رسيد، مشخص گرديد دولت به عنوان متولی رفاه اجتماعی وظیفه دارد برنامه ریزي و سیاستگذاری را در حوزه‌های رفاهی، حمایتی و بیمه‌ای برای رفاه عموم انجام دهد و بهزیستی و کمیته امداد نيز همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشند.در عین حال موارد زیر موجود است

setad tavanmandsazi zanan   moavenat zanan   mashaghel khanegi1   zanan sarparast khanevar

daftar tavanmandsazi zanan   behzisti

**************************************************************************************************

NGO zanan sarparast khanevade   gallery film

**************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه زنان سرپرست خانواده

akhbar zanan sarparast khanevar   zanan sarparast khanevar kahesh   dasthaye mehraban   tadvin layehe

yas noor zanan sarparast khanevar   nikookari labkhand   kheirie sedighin   bisarparasti zanan moshkelat

erae khedmat zanan badsarparast   kheirieh farhad   naghsh sazmanha   tarh tavanmandsazi zanan

moasese zanan hami   moshkelat zanan sarparast khanevar   امور بانوان نهای ریاست جمهوری   شورای فرهنگی اجتماعی زنان

         مرکز تحقیقات زن و خانواده