بسمه تعالی

" پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                                 

    حوزه مددکاری

حرفه آموزی واشتغال معلولین

     

2020

 ****************************************************

 

 *تعریف حرفه آموزی معلولین

 

توانبخشی حرفه ای:
تعریف: توانبخشی حرفه ای فرآیندی از خدمات مستمر وهماهنگ توانبخشی است که در ابعاد:

* ارزشیابی وراهنمایی حرفه ای ای 

 *آموزش حرفه

* کاریابی و اشتغال

* پیگیری در جهت قادرسازی فرد معلول برای دستیابی به شغل مناسب

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد این حوزه :

کلیه سازمانهای مردم نهاد و خیریه که در راستای حمایت از معلولین به اجرای برنامه های اموزشی ، حرفه آموزی حمایت از اشتغال معلولین ،

مهارت آموزی ، توان افزایی شغلی وحتی حمایت از تحصیل معلولین گام برمیدارند سمنهایی این حوزه هستند .

 

* قوانین حوزه حرفه آموزی معلولین :

ghanoon hemayat

* سازمانهای متولی حرفه اموزی معلولین :

tavanmandsazi maloolan   fanni herfeie1

**********************************************************************************************************

NGO eshteghal maloolin   gallery film

**********************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه حرفه آموزی و اشتغال معلولین

tavanbakhshi maloolin   tavanbakhshi maloolan zehni   neda maloolin   behmand babol

 tavanbakhshi arman   sazman amoozesh   tavanbakhshi maloolin1   daftar marakez roozane