8080

بسمه تعالی

" پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "                                

                         حوزه مددکاری

                           حمایت از معلولین

 

 

 

 


* تعریف معلولیت  : 

معلولیت عبارتست از محدودیت های دائمی در زمینه های مختلف جسمی، حسی یا ذهنی ـ روانی که شخص مبتلا به آن را در زندگی روزمره در مقایسه با سایر افراد جامعه دچار مشکل یا محدودیت سازد.
اشخاص معلول، انسانهایی هستند که عملکرد جسمانی، توانایی های ذهنی و یا سلامتی روانی آنها به احتمال قریب به یقین به مدت بیش از شش ماه از آنچه استاندارد سن آنهاست انحراف داشته و به همین دلیل برای آنان در زندگی روزمره مشکلاتی را بوجود می آورد.

تقسیم بندی معلولین

برای معلولین تقسیم بندی های مختلف و متفاوتی ازدیدگاههای گوناگون وجود دارد. عده ای معلولین را حتی به ده گروه مختلف نیز طبقه بندی کرده اند. آنچه که برای درس تربیت بدنی و ورزش معلولین مهم و مفید تشخیص داده شده، تقسیم بندی آن به سه گروه کلی به صورت زیر است:

    1. معلولین حسی
    2. .معلولین جسمی یا حرکتی
    3. معلولین ذهنی و روانی

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه حمایت از معلولین :

به کلیه سازمانهای مردم نهاد که در راستای حمایت از معلولین فعالیتهای آموزشی ، فرهنگی ، کمکهای مالی و تحصیلی و هر گونه فعالیت در جهت بهبود وضعیت معلولین اقدام میکنند سمنهای حمایتی این بخش است .

*قوانین و مقررات حوزه حمایت از معلولین:

ghanoon maloolan   salamatnews

*سازمانهای متولی حوزه معلولین:

behzisti

***************************************************************************************************

NGO hemayat az maloolin   gallery film

**************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه حمایت از معلولین

madadkari   madadkari ejtemaee   site takhasosi   paygah madakaran

paygah khadamat ejtemaee   add madadkari   social network   faslname madadkari

anjoman madadkari iran   anjoman elmi madadkari   madadkari jame   shams kariman

maghalat jeme shenasi