بسمه تعالی

9500

   " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

 

 

                                            پـژوهشـی 

 

* تعریف پژوهش :

پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته هااست.

پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها   به‌کار می‌رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج

پژوهش خود را در مجله‌های علمی ارائه می‌دهد. پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر « پاسخ دادن به آن» می‌باشد.

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه پژوهشی: 

کلیه سازمانهای مردم نهاد که هدف کلی یا بخش اعظم اهداف آنها پژوهشی ، تحقیقاتی در حوزه مختلف است سازمانهای مرم نهاد این حوزه در نظر

گرفته شده است .

*قوانین ومقررات حوزه  پژوهشی:

v ghavanin


*سازمانهای متولی :

v sazman

 

*****************************************************************************************************

NGO pajoheshi   shabake saman2   gallery film   channels2

     *****************************************************************************************************

  پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه پژوهشی 

samane jame1    ravanshenakhti    pajoohesh elmi   majles

modiriat omoomi   behdasht mohit   anjoman pajoheshi   anjoman pajoheshi2

tarh pajoheshi   pajoheshgah eslami   maaref ghorani   faslname ghorani1

adabi ghorani1   noor   ghoran hadis   jehad daneshgahi