" بسمه تعالی "  

" پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمنهای کشور "          

حوزه نیکوکاری وامور خیریه

نیازهای معیشتی 

852

*****************************************************

* تعریف نیازهای معیشتی :

نیازهای معیشتی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانیکه قدری ارضا گردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند وبرای حیات خودند؛ یعنی: خوراک، پوشاک و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص احتمالاً در این سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد.

 

* سمنهای مرتبط با حوزه نیازهای معیشتی :

به کلیه سازمانهای مردم نهاد وخیریه که در راستای کمک به نیازمندان جهت تامین معاش شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن ، کمک هزینه تحصیلی و هر نوع کمک نقدی وغیر نقدی برای گذران زندگی نیازمند تلاش می کنند سمنهای این حوزه محسوب میشوند که میتوانید اطلاعات این حوزه را باکلیک روی موارد زیر به دست آورید .

 

* قوانین ومقررات تامین نیازهای معیشتی :

* قانون تامین اجتماعی

* دریافت فایلPDF*"کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن"

**************************************************************************************************

فهرست سمن ها و خیریه های  حوزه نیازهای معیشتی (کلیک فرمایید)

گالری فیلم(کلیک فرمایید)