2323

     

بسمه تعالی

          " پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور "

                                      حوزه کودکان

                        نگهداری از کودکان بی سرپرست

 

     

* تعریف کودکان بی سرپرست :
به کودکانی اطلاق می شود که به علل گوناگون از حمایت ،مراقبت ونگهداری موثر توسط خانواده محروم بوده وامکان زندگی در محیط خانواده را ندارند .

 

* سازمانها و مراکز  مرتبط با این مجموعه :

سازمانهای مردم نهادی که تنها به نگهداری از کودکان بی سرپرست میپردازند وفعالیت انها به صورت شبانه روزی است مراکز نگهداری یا فرزند خواندگی میگوییم

مراکز شبانه روزی:

مکان بسته ای که مجموعه ای از فرزندان دور از خانواده در آنجا زندگی میکنند.

خانه کودک و نوجوان ( پرورشگاه)  :موسسه ای رفاهی تربیتی است که کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست رااز بدو تولد تا سن قانونی نگهداری میکند. جهت اطلاعات این حوزه میتوانید موارد زیر را کلیک نمایید .

 

* سازمانها ی متولی حوزه کودکان بی سرپرست :

* سازمان بهزیستی کشور

* کمیته امداد امام خمینی ره

 ***************************************************************************************************************