1234

بسمه تعالی

"  پایگاه اطلاع رسانی خیریه ها و سمن های کشور" 

 

حوزه زنان وخانواده

                             تحکیم بنیان خانواده 

 

  

 

 


 

 * تعریف تحکیم بنیان خانواده : 

خانواده یک واحد حقوقی است که لااقل از یک زن و یک مرد که بین آن ها رابطه ی زوجیت به وجود آمده ناشی می شود. ولی وجود زن و مرد اگرچه در ابتدا شرط حدوث آن است، ولی شرط بقای آن نیست. مانند خانواده ای که از یک مادر و یک فرزند تشکیل می شود (و پدر خانواده در قید حیات نیست.) به هر صورت وجود لااقل دو نفر، شرط تحقق یک خانواده است.
اسلام  خانواده را گروهی متشکل از افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی می کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشکیل می دهد و نکاح عقدی است که براساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین دارای وظایف و حقوق جدید می شوند. ارتباط خویشاوندی در سایه نکاح پدید می آید ؛ اعضای آن دارای روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی می گردند.

اساس تشکیل خانواده این است که زن و مردی می کوشند اراده خود را بر تأسیس آن و قبول تکالیفی که شرع برای آنها معین کرده است محقق گردانند. بر این اساس خانواده یک تأسیس حقوق ی به حساب خواهد آمد که اعضای آن با رشته خونی با هم پیوند پیدا می کنند.

تحکیم بنیان خانواده شامل هر عاملی که باعث حفظ و تدوام موجودیت خانواده در کنار یکدیگر میشود تحکیم بنیان خانواده است . 

 

* تعریف سازمانهای مردم نهاد حوزه تحکیم خانواده :

به کلیه سازمانهای مردم نهاد و خیریه که بخش اعظم فعالیت ایشان در راستای حفظ و تحکیم بنیان خانواده است و در این راستا اقدام به اجرای برنامه های فرهنگی ، آموزشی ، اطلاع رسانی و .... مینمایند .

 

* قوانین و مقررات حوزه تحکیم بنیان خانواده :

ghavanin khanevade

*سازمانهای متولی امور تحکیم بنیان خانواده :

moavenat zanan   behzisti
 *********************************************************************************************************************

NGO tahkim bonian khanevade

*********************************************************************************************************************

پایگاه ها و سایت های مرتبط با حوزه بازتوانی زنان

 

pishgiri baztavani zanan   moarefi daftar zanan   eslah tarbiat1   bazparvari zanan

baztavani hormozgan   samandehi dokhtara farari   etelaresani hiv   moshavere zanan asibpazir

markaz tahghighat